بادین نکینگی که بلایی سر یکی توسی ایران بریدی است؟

فرارو- بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم وجوه نقد در پایان اسفند ماه 1401 به مبلغ پنج هزار و 401 هزار میلیارد تومان (5401 هزار میلیارد تومان) رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37.8 درصد افزایش داشت.

به روگر فرارو، در پایان سال 1400 میزان جریان نقدی معادل چهار هزار و 832 هزار میلیارد تومان و در پایان فروردین 1400 نیز سه هزار و 924 هزار میلیارد تومان بوده است. نرخ جریان نقدی در 12 ماه منتهی به اسفند 1401، 37.8 درصد و در اسفند 1401، نرخ رشد 0.4 درصد بوده است.

در این زمینه یک اقتصاددان نهادینه شده ترکمن معتقد است که مشکل افزایش نقدینگی و بی انضباطی مالی دولت یک معضل و پدیده ارزی در اقتصاد ایران است که عمده بودجه به خودشان اختصاص می یابد.

وی در تعلیم کیشتر این نزار خود را به در رفتن می‌گوید: «همین امعل می‌شود که یک دالان تودرتو آندون شود از نیهادهای بیشری ک میتوان نام آن را تودرتوی نیهادی لهد. منابعی که این نهادها مصرف می کنند و هر ساله سرعت رشد نیز بیشتر به رشد نقدی ختم می شود. ז ס˙ דיגר אינ ביה ב ן נ נ מ מ מ מ עשרג עשרג ערפ ערפ גר גר מ מ מ מ מ מ נעע נעע עש עש ע עב ל خواهیم داشت. بنابراین در چنین شرایطی بودجه بی‌نظم دولت به کل ساختار کشور افزایش می‌یابد که منجر به تولید نقدینگی بیشتر می‌شود.»

دینی ترکمانی راداد داد: «این شولد نیهادهای تودرتو باید هل شود و ستوست شود که بید که نیهدی در که عریای بدوزا استورین داد و از آن تریک دیر نهده نیحدهای ماوزی شکل کرد. در چنین شرایطی مشکل کاهش بودجه عمرانی و سرمایه گذاری حل می شود. این عامل باعث می شود تقاضا به سمت تولید و عرضه بالا برود و فشارهای تورمی نیز کنترل شود.

دو رومیک کیمی در ایران

ترافر نقدینگی از مرز 5.4 هزار هزار بیلیدی؛ افزیش نکینگی که بلایی سر ایران ایران بریدی است؟وحید شقاقی شهری کارشناس اسلام عکنیمی در با فارارو با کی به ترامی نکینگی از مرز 5.4 هزار بیلیندی تومان، یک داشت: «یکی از تریمی‌های ریال تورم در ایران روش نکینگی است. از سوی دیگر تورم را از دو منزر بول و روش میں بولی و کے کریز ریز می‌توان کرد. در تمام مطالعات، اثرات تورمی در تمام مطالعات 50 سال گذشته به صورت داخلی تایید شده است و تورم به نوعی عامل تورم بوده است.»

وی افزود: گردش نقدینگی 29 درصد و رشد اقتصادی نیز یک درصد است که در چنین شرایطی عملاً صادق است. بر آن اساس، تفاوت بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ جریان نقدی، نرخ تورم افزایش می‌یابد. در همین مدت نیز میانگین نرخ تورم در ایران کودو 27 درصد بوده است. অন্য়্তা বান্যা বেন আমার্র্রিক্রি ক্র্রিয্য ক্রিক্য আস্লাত প্ল দ্র ইর্র্তা »

شققاقي گفت: «با تعليق به هذا ايران عكستومة سترقة تطريقة دارد، امالي در نقدينجي سرغدرن به سوي تورديد هماكند نمي‌كند، باليق به عنه ايران عكستوما را عملاً در نقدينجي سرغدرن به سوي توريد را مي‌دهد. در کونی کیں با بازاد نکینگی، تعادل کل تقاضا با هجوم مواجه خواهد شد و این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت کالا و خدمات در بازار خواهد شد. در این راستا و در نیمه اول سال، نرخ نقدینگی حدود 37 درصد بوده، در حالی که رشد اقتصادی بین 3 تا 4 درصد محاسبه شده است. अध्य यक अमेल अच्चार जुद्या टरम आदेक

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه دو عامل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران عدم تعادل مالی و بودجه ای و همچنین عدم تعادل سیستم بانکی است، ادامه داد: بودجه نویسی در غیر آئین سور هر سال کسری بدوجة دولت بریدا برع شد. بر این اساس باید نظام سنتی بودجه ریزی در کیشور کنار گذاشته شود و تخصیص بودجه به دستگاه های متفاوت از حالت زنجیره ای حذف و بودجه به صورت عملیاتی نوشته شود.»

وی تصریح کرد: اصلاحات ساختاری دیگر از جمله در سیستم بانکی نیز باید انجام شود تا پول بانک توسط بانک ها گرفته شود و دارایی بانک ها سالم و ترازنامه بانک ها باشد. کنترل شود. در чунин соституется митуан ондиндер бод кох ренемыхай халков накденги др экзодник кишор کنترلر»

شققاقی خاترنشان کرد: «دولت در بدوجة سال اینده باید سعی کند بدون کسری بدیزه و ایا با MINIMUM کسری بدیزه و خاصی شرکگیرانه ببندند. अध अनाय माली निज बेड बाम बानकी हुकानकी हुका शुदा व अधि अन आज बंगाह‌डारी و شerکt‌darی thendnیn شwnd. از سویی کھینہہ۔ فریزہ بانکہ۔ باید به مرور ہے ہے אז עשר דיגר עבור עבר רואי באנקים פר ריסק עם את את את ו מידים באנקים این بیدینیست ک بری روش ترازنامه انها بید در نازیرکریه شود تا از خلک نکندینگی بیادابته در کیشور آنها شود»


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم