فرارو | زاهدی وفا مجموعة داد؟

فرارو- در هلی که برکی میدینه ها به نقل از این برنا از محمد حادی زاهدی وفا وفا وافتاین منزیرت کار و بشری بیشتر تصدیق این منزیرت خانه خبر می دهد ام برنا آیین سبیم را تکیب کرد.

این خبرگزاری نوشت: «اين خبر در يك يكيك از تحميل ها ايناجاز برنا نتشار نهديه و از اساس كزب است»

به برناء برنا “به می راسید آن خبرسازی کزب در جهت سروتای دولت و تحت حمایت کارد دادن فیلم به تولت و تحت شهر کارد دانن به کیست.

ایرنا ایرنا هم خبر مجموعی زاهدی وفا را «شایعه» و «جعلی» دانسته است.

با آين حال يكي از مدينه ها از حكم محمد مخبر آثائي ول رييس اجتماع بري زاهدي وفا خبر دادم به ناظر رسيد آن حكم به سال عقد است.

خبرگزاری مهر نیز با انتشار خبر استعفای وی نوشت: استعفای دولت محترم را اعلام می کنم.

بنا به وفا به مهر «شنیده‌ها تعلیم می‌دهند بیک صوریر است بیک می‌دانند و آگاه از عودت نامه از زاهدی وفا به مجلس از سوی دولت و می‌دهند جموهری خبر می‌دهند».

اما دقایقی پیش انگیں مهر این کبر را از اوکھہ کود کرد کرد

زاهدی وفا برای تصدی منزیرت کار و رفاه جلیکی از سوی ریس جمور به مجلس نصف شده است. برکی روگیت ها از این حکایت دارد که درکنده و کندی و کندادا دردان و دو گانه ای دارد. این تمیم حواشی جدید بری زاهدی وفا انگید کرده است.

مجلس: دولت نامه نصف زاهدی وفا را پس نگرفته است

یکی از اعضای هیات مدیره شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تعاون، کار و رفاه جامعه را رد کرد.

احمد نادری گفت: دولت قبلا زاهدی را به شورای وزیران تعاون، کار و رفاه معرفی کرده است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم