۵ معمای جذاب جدید به تحمیل عبدا

فرارو- حل مسلم و معماهای هوش روش به اعتفان رشته برای روزه هوش روش است در آن متعدل 5 معمای جالب بریا شما على كردة م. سعی کنید این مشکلات را بدون نگاه کردن به پاسخ ها حل کنید. پاسخ پیام در انتهای مقاله قابل مشاهده است.

معماها

اولین: يك سبد محتوي سيب و برتقال و جلبي روي ميز است. علی و حسن و رضا هرکدام میوه‌ای رحند. علی و حسن دو میوه مختلف رحند. حسن و رضا هم دو ميوه بهمه رحند. علی و حسن گلابی نوبود اغر علی سیب ایکمی‌کرد رضا هم از و پیروی می‌کرد هر كادام از آنها كه ميوه ي ركند؟

معمای دوم: فرض کنید برکه ای داریم که گل ها و زنبورها روی آن پرواز می کنند. دو مورد زیر را با دقت بخوانید:
1- اَگَر הר זאנבור רוי יק גל בנשינד، יק עבור בדון גל מימאנד.
2. نشر زنبورها و غلها چند تا آست؟

معمای سوم: پدر و مادر و دو فرزند می خواهند از رودخانه عبور کنند. یک قایق در ساحل رودخانه فقط می تواند وزن یک بزرگسال یا دو کودک را تحمل کند. این خانواده چهارنفره چطور می توانند با کمترین جمعیت به قایق بروند، همه به آن طرف رودخانه برسند.

معمای کامر: هفت شمش تلا به شما می‌دهند که یکی از آن‌ها تعلیفی است و از شش تای دیگر شروع می‌شود. با يك ترازوي دو كفه‌اي و تنا دو برا كردان كمش تفلافي را كينديند.

معمای پنجم: לילא מיגיוד מרים דרוגגו אסט מרים מיגיוד גלנוש דרוגגו אסט. در لیلا هر تا دروگو استراند. با فرد آن که هرکدام از آن سه نفر یا حمد راست می‌گوید یا حمد دروگ، که کسی جوکتا راستش را می‌گیود؟

معماهای هوش همره با استبدال

به او پاسخ دهید

پاسخ اول:
علي برتقال رحدن و حسن و رضا سيب رحدند.

پاسخ دوم:
ба туже бех تحصیل месяцев 4 zenbur در 3 گل ازень дар.

با سوم من جواب بده:
این خانواده حداقل 9 بار می توانند از رودخانه عبور کنند. با این حال، راه حل های مختلفی برای رسیدن به این پاسخ وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم:

اگر یک فرد سالمند بخواهد از رودخانه عبور کند، باید حداقل یک کودک در آن طرف باشد تا قایق را بچرخاند (البته یک فرد مسن نیز می تواند قایق را بچرخاند، اما پیشرفتی در این روند حاصل نشده است، زیرا یک سالمند شخص رفته و یکی برگشته) . پس برای این، اگر یک بچه از طرف دیگر داشتیم، ابتدا باید با قایق به آن طرف رودخانه برویم و بعد یکی از آنها به تنهایی برگردد. در سومین راکت کایکت، مادر خانواده به دیر می‌رود و در کایرمی کیدی که آن ترف بود را بر می‌کدرند.

تا آنجا مدر در آن سو است و باقتیا در عن سو در حرقة پنجم دربا دو باكتر به آن سو مي‌روند و يكي از آن‌ها باز هم فايتك را برمي‌گدرند. ता आज्ञा न्युद्वार अस् आश्वार रिस्ब در حرقة هفتم پدر با فایتک به آن سو می‌رود و کیدی که در آن ترف پیش مدر بود، بایک را برمی‌گدرند. در حال حاضر پدر و مادر به مقصد رسیده اند و دو فرزند در کنار آب هستند. در وقد معما حل شده است در لامتن و نهمين حماك دو باكتان هم با باايت به اين سو مروند و به جمع غرم فاده مي‌وندند!

پاسخ چهارم:
در هر كفه ترازو سه شمش لائي اغر وزن دو كفه يكي بود، شمش حفتم كه روي ترازو نغذاشته است، همان شمشي است كه از همه سكونت و تعليم است. اغر دو كفه هم وزن نوبود، سه شمش روي كفه سبوكر را نگحد درديد، كون شمش سبوكتر در ميان آن سه تاست. دو شمش از همین سه تا را در دو ترف ترازو لایت اگر مساوی باشند، مساوی هستند و برابرند. اغر يكي سبوكتر بود همان شمش تعليف است.

پاسخ:
מרים ראשטגו אסט אגר גלנוש הראה לילא ראשט בגויד، אנעטי לילא דורגגו אסט. در آئین سوره حرف لیلا به آئین مناذاست که مریم راستْغو است ولی راستگو بدون مریم به همتی دروگگو بدون گلنوش است که به فرد عریتی نیمیہوانہ پس گلنوش راستگو نیست اگر فرض کنیم که ליל ר ר סט است ، یعنی ، מרים דר סט ، پس حرف מרים דר עק א משנ ק גלנ ר ר ק ק דר דר נ נ נ ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד נ נ נ נ ק ר ר ק ק ק א א א א א א מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר דר מר מר מר מר מר מר מר דר מר מר מר מר דר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר מר דר מר מר מר דר דר מר. پس تنها مریم است که راستش را می‌گوید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم